Palabra: 刻鹄类鹜
Pinyin: kè hú lèi wù
Antonyms:

跃然纸上

(yuè rán zhǐ shàng)