Wort: 震動
Pinyin: zhèn dòng
Antonyms:

靜止

(jìng zhǐ)