Wort: 開場白
Pinyin: kāi cháng bái
Antonyms:

壓軸戲

(yā zhóu xì)