Wort: 誇獎
Pinyin: kuā jiǎng
Antonyms:

訓斥

(xùn chì)