Wort: 源源不斷
Pinyin: yuán yuán bù duàn
Antonyms:

彈盡糧絕

(dàn jìn liáng jué)


斷斷續續

(duàn duàn xù xù)