Wort: 寶愛
Pinyin: bǎo ài
Antonyms:

厭惡

(yàn è)


喜歡

(xǐ huān)


愛好

(ài hǎo)


喜愛

(xǐ ài)


寵愛

(chǒng ài)


醉心

(zuì xīn)


喜好

(xǐ hǎo)


厭恨

(yàn hèn)