Wort: 不可勝數
Pinyin: bù kě shèng shù
Antonyms:

恆河沙數

(héng hé shā shù)


不勝枚舉

(bù shèng méi jǔ)


不乏其人

(bù fá qí rén)


罄竹難書

(qìng zhú nán shū)


寥寥無幾

(liáo liáo wú jī)


舉不勝舉

(jǔ bù shèng jǔ)


屈指可數

(qū zhǐ kě shù)


寥寥可數

(liáo liáo kě shù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.