Wort: 一無所知
Pinyin: yī wú suǒ zhī
Antonyms:

見多識廣

(jiàn duō shí guǎng)


無所不知

(wú suǒ bù zhī)


心中有數

(xīn zhōng yǒu shù)


如數家珍

(rú shù jiā zhēn)


眾所周知

(zhòng suǒ zhōu zhī)


了如指掌

(liǎo rú zhǐ zhǎng)


洞察一切

(dòng chá yī qiē)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.