Wort: 阮囊羞涩
Pinyin: ruǎn náng xiū sè
Antonyms:

腰缠万贯

(yāo chán wàn guàn)


堆金积玉

(duī jīn jī yù)