Wort: 穷途末路
Pinyin: qióng tú mò lù
Antonyms:

前程万里

(qián chéng wàn lǐ)


柳暗花明

(liǔ àn huā míng)


阳关大道

(yáng guān dà dào)


方兴未艾

(fāng xīng wèi ài)


康庄大道

(kāng zhuāng dà dào)


走投无路

(zǒu tóu wú lù)


锦绣前程

(jǐn xiù qián chéng)


四通八达

(sì tōng bā dá)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.