Wort: 楼房
Pinyin: lóu fáng
Antonyms:

茅屋

(máo wū)


平房

(píng fáng)