Wort: 懒怠
Pinyin: lǎn dài
Antonyms:

嬉游

(xī yóu)


懈怠

(xiè dài)


懒散

(lǎn sàn)


懒惰

(lǎn duò)


怠惰

(dài duò)


勤劳

(qín láo)