Wort: 干线
Pinyin: gān xiàn
Antonyms:

主线

(zhǔ xiàn)


支线

(zhī xiàn)