Wort: 加速
Pinyin: jiā sù
Antonyms:

加快

(jiā kuài)


放慢

(fàng màn)


延缓

(yán huǎn)


减速

(jiǎn sù)