Salita: 直爽
Pinyin: zhí shuǎng
Antonyms:

婉转

(wǎn zhuǎn)


隐晦

(yǐn huì)


油滑

(yóu huá)


委婉

(wěi wǎn)