စာလုံး: 直爽
ပင်းယင်း: zhí shuǎng
Antonyms:

婉转

(wǎn zhuǎn)


隐晦

(yǐn huì)


油滑

(yóu huá)


委婉

(wěi wǎn)