Salita: 应允
Pinyin: yīng yǔn
Antonyms:

拒绝

(jù jué)