Cuvânt: 震天動地
Pinyin: zhèn tiān dòng dì
Antonyms:

無聲無息

(wú shēng wú xī)