Cuvânt: 身不由己
Pinyin: shēn bù yóu jǐ
Antonyms:

甘心情願

(gān xīn qíng yuàn)


應付自如

(yīng fù zì rú)


得心應手

(dé xīn yīng shǒu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.