Cuvânt: 耕耘
Pinyin: gēng yún
Antonyms:

損失

(sǔn shī)


種植

(zhǒng zhí)


收穫

(shōu huò)


付出

(fù chū)