Cuvânt: 淺淡
Pinyin: qiǎn dàn
Antonyms:

醲郁

(guō yù)