Cuvânt: 沒精打采
Pinyin: méi jīng dǎ cǎi
Antonyms:

生龍活虎

(shēng lóng huó hǔ)


精神奕奕

(jīng shén yì yì)


神采奕奕

(shén cǎi yì yì)


精神煥發

(jīng shén huàn fā)


興高采烈

(xīng gāo cǎi liè)


精神抖擻

(jīng shén dǒu sòu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.