Cuvânt: 旗鼓相當
Pinyin: qí gǔ xiāng dāng
Antonyms:

相形失色

(xiāng xíng shī sè)


雲泥有別

(yún ní yǒu bié)


寡不敵眾

(guǎ bù dí zhòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.