Cuvânt: 徇私舞弊
Pinyin: xùn sī wǔ bì
Antonyms:

天公地道

(tiān gōng dì dào)


自私自利

(zì sī zì lì)


鐵面無私

(tiě miàn wú sī)


公事公辦

(gōng shì gōng bàn)


徇情枉法

(xùn qíng wǎng fǎ)


假公濟私

(jiǎ gōng jì sī)


營私舞弊

(yíng sī wǔ bì)


大公無私

(dà gōng wú sī)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.