Cuvânt: 规谏
Pinyin: guī jiàn
Antonyms:

忠告

(zhōng gào)


怂恿

(sǒng yǒng)


劝阻

(quàn zǔ)