Cuvânt: 碌碌无能
Pinyin: lù lù wú néng
Antonyms:

多才多艺

(duō cái duō yì)


超群绝伦

(chāo qún jué lún)


不学无术

(bù xué wú shù)


出类拔萃

(chū lèi bá cuì)


大有可为

(dà yǒu kě wéi)


大显身手

(dà xiǎn shēn shǒu)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.