Cuvânt: 炎热
Pinyin: yán rè
Antonyms:

()


严寒

(yán hán)


寒冷

(hán lěng)