Cuvânt: 明见
Pinyin: míng jiàn
Antonyms:

管见

(guǎn jiàn)


卓见

(zhuó jiàn)