Cuvânt: 加强
Pinyin: jiā qiáng
Antonyms:

减少

(jiǎn shǎo)


减弱

(jiǎn ruò)


削弱

(xiāo ruò)


寥寥无几

(liáo liáo wú jī)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.