Cuvânt: 初出茅庐
Pinyin: chū chū máo lú
Antonyms:

识途老马

(shí tú lǎo mǎ)


老成持重

(lǎo chéng chí zhòng)


久经世故

(jiǔ jīng shì gù)


老谋深算

(lǎo móu shēn suàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.