Cuvânt: 减退
Pinyin: jiǎn tuì
Antonyms:

增进

(zēng jìn)