Palavra: 曠日持久
Pinyin: kuàng rì chí jiǔ
Antonyms:

立竿見影

(lì gān jiàn yǐng)


電光石火

(diàn guāng shí huǒ)


稍縱即逝

(shāo zòng jí shì)


計日程功

(jì rì chéng gōng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.