Palavra: 循規蹈矩
Pinyin: xún guī dǎo jǔ
Antonyms:

不成體統

(bù chéng tǐ tǒng)


胡作非為

(hú zuò fēi wéi)


任其自然

(rèn qí zì rán)


痴人說夢

(chī rén shuō mèng)


無所不為

(wú suǒ bù wéi)


無法無天

(wú fǎ wú tiān)


隨心所欲

(suí xīn suǒ yù)


肆無忌憚

(sì wú jì dàn)


放浪形骸

(fàng làng xíng hái)


為非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


放蕩不羈

(fàng dàng bù jī)


偷香竊玉

(tōu xiāng qiè yù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.