Palavra: 勞頓
Pinyin: láo dùn
Antonyms:

休息

(xiū xī)