Palavra: 缩手缩脚
Pinyin: suō shǒu suō jiǎo
Antonyms:

大手大脚

(dà shǒu dà jiǎo)


随心所欲

(suí xīn suǒ yù)


束手无策

(shù shǒu wú cè)


大刀阔斧

(dà dāo kuò fǔ)


细针密缕

(xì zhēn mì lǚ)


放开手脚

(fàng kāi shǒu jiǎo)


小手小脚

(xiǎo shǒu xiǎo jiǎo)


不拘小节

(bù jū xiǎo jié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.