Palavra: 穷奢极侈
Pinyin: qióng shē jí chǐ
Antonyms:

枵腹从公

(xiāo fù cóng gōng)


克勤克俭

(kè qín kè jiǎn)


艰苦朴素

(jiān kǔ pǔ sù)


节衣缩食

(jié yī suō shí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.