Palavra: 温和
Pinyin: wēn hé
Antonyms:

凶狠

(xiōng hěn)


粗暴

(cū bào)


急躁

(jí zào)


凶恶

(xiōng è)


暴躁

(bào zào)


严厉

(yán lì)