Palavra: 水乳交融
Pinyin: shuǐ rǔ jiāo róng
Antonyms:

格格不入

(gé gé bù rù)


处处圆通

(chǔ chǔ yuán tōng)


方枘圆凿

(fāng ruì yuán záo)


融为一体

(róng wéi yī tǐ)


水火不相容

(shuǐ huǒ bù xiāng róng)


针锋相对

(zhēn fēng xiāng duì)


若即若离

(ruò jí ruò lí)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.