Palavra: 无所事事
Pinyin: wú suǒ shì shì
Antonyms:

席不暇暖

(xí bù xiá nuǎn)


焚膏继晷

(fén gāo jì guǐ)


日理万机

(rì lǐ wàn jī)


废寝忘食

(fèi qǐn wàng shí)


起早贪黑

(qǐ zǎo tān hēi)


有所作为

(yǒu suǒ zuò wéi)


时不我待

(shí bù wǒ dài)


日不暇给

(rì bù xiá gěi)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.