Palavra: 慢条斯理
Pinyin: màn tiáo sī lǐ
Antonyms:

慌里慌张

(huāng lǐ huāng zhāng)


慌慌张张

(huāng huāng zhāng zhāng)


惊惶失措

(jīng huáng shī cuò)


不假思索

(bù jiǎ sī suǒ)


急不可待

(jí bù kě dài)


手足无措

(shǒu zú wú cuò)


手忙脚乱

(shǒu máng jiǎo luàn)


急急忙忙

(jí jí máng máng)


一日千里

(yī rì qiān lǐ)


迫在眉睫

(pò zài méi jié)


匆匆忙忙

(cōng cōng máng máng)


急如星火

(jí rú xīng huǒ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.