Palavra: 囊蚍嵊
Pinyin: náng pí shèng
Antonyms:

腰缠十万

(yāo chán shí wàn)


贝积如山

(bèi jī rú shān)


囊空如洗

(náng kōng rú xǐ)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.