Palavra: 含冤负屈
Pinyin: hán yuān fù qū
Antonyms:

委曲求全

(wěi qū qiú quán)


雷打不动

(léi dǎ bù dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.