Palavra: 倨傲
Pinyin: jù ào
Antonyms:

傲慢

(ào màn)


谦恭

(qiān gōng)


怠慢

(dài màn)