Palavra: 不拘小节
Pinyin: bù jū xiǎo jié
Antonyms:

锱铢必较

(zī zhū bì jiào)


缩手缩脚

(suō shǒu suō jiǎo)


谨小慎微

(jǐn xiǎo shèn wēi)


慷慨解囊

(kāng kǎi jiě náng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.