စာလုံး: 黔驢之計
ပင်းယင်း: qián lǘ zhī jì
Antonyms:

力大無窮

(lì dà wú qióng)


神通廣大

(shén tōng guǎng dà)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.