စာလုံး: 鮮美
ပင်းယင်း: xiān měi
Antonyms:

腐爛

(fǔ làn)