စာလုံး: 雅言
ပင်းယင်း: yǎ yán
Antonyms:

國語

(guó yǔ)


方言

(fāng yán)