სიტყვა: 雅言
პინიინი: yǎ yán
Antonyms:

國語

(guó yǔ)


方言

(fāng yán)