စာလုံး:
ပင်းယင်း: chí
Antonyms:

(kuài)


私邸

(sī dǐ)