စာလုံး: 輕量
ပင်းယင်း: qīng liáng
Antonyms:

重量

(zhòng liáng)